ראשי / ראשי / יהדות / הכל זה תפילה

הכל זה תפילה

גאולת עם ישראל ממצרים היתה על ידי שצעקו אל ה', מקוצר רוח ומעבודה קשה. גם על כל אחד מאיתנו עובר מה שעובר, אבל אם נתחזק בתפילה נוכל להמתיק את כל הדינים והמעברים שעוברים על כל אחד בפרטיות, ועל כל ישראל בכלליות. לכן עלינו להתחזק בעצת התפילה, ובעיקר בעצת העצות – היא ההתבודדות – להתבודד בכל יום ויום איך שיהיה, והיא העצה העיקרית אותה מלמד אותנו רבינו הקדוש והנורא, וישלים את משימתו משיח צדקנו.

כולנו מצפים לביאת משיח, אבל עלינו לדעת שמשיח יבוא ללמד אותנו דרך חדשה, שהיא בעצם דרך ישנה שעל ידה תבוא הגאולה. הדרך הזאת היא דרך התפילה – לפעול כל דבר מה' יתברך על ידי תפילה.

כל אדם עובר מלחמות בכל יום ויום, כי החיים מלאים מלחמות, ומשיח יבוא ללמד אותנו שאפשר לנצח את המלחמה, לכבוש את היעדים ולהשיג כל דבר על ידי תפילה. את העצה הזו מלמד אותנו רבות רבנו הקדוש והנורא, שאנו צריכים להתפלל על כל דבר, אפילו על כפתור שנקרע מן הבגד. כי אם נקרע לך הכפתור, אתה צריך חוט ומחט, ולדעת לתפור וכדומה, ולכן על כל דבר צריך להתפלל, ולבקש מה' יתברך שיושיע אותך וייתן לך את כל מבוקשך.

השורש של התפילה הוא במקום גבוה מאד, ולכן כאשר אדם פותח את פיו בתפילה הוא יכול לעורר עולמות עליונים וגבוהים מאד, הנקראים עולמות של אריכות אפים וסבלנות, ששם מאריכים אף אפילו למי שרחוק, ואפילו לרשעים, כי ממתינים להם שהם יחזרו בתשובה.

משיח שייך לעולמות העליונים האלה, ורוחו באה ממקום כל כך עליון וגבוה, שמשם נמשכים החיים לכל עם ישראל, לכן אמרו חכמינו זכרונם לברכה על משיח את המימרא הבאה: "ורוח אלקים מרחפת על פני המים", זו רוחו של משיח. הוי אומר שמשווים את רוחו של משיח לרוח אלקים המרחפת על פני המים, שמשם תחילת יצירת העולם. כי על ידי רוחו של משיח, מקבלים עם ישראל רוח חיים וכוחות נפש לעמוד בתפילה לפניו יתברך.

עיקר התפילה, היא רוח אש וגבורה, אש ההתלהבות שבתפילה, שעליה נאמר "כל עצמותי תאמרנה", דהיינו, להתפלל עם הַעַצְמוּת שלנו בהתלהבות וחמימות, ולכן התפילה מכונה בשם כלי זיין, כלי מלחמה, דהיינו שהיא רוח החמימות, שאתה נלחמים ברשעים ובמקטרגים הנוצרים מעוונות ומעשים רעים.

הצדיקים שבדור, שהם בבחינת משה־משיח, גורמים בתפילתם, כלפי עם ישראל, וכלפי מי שזכאי, להאריך את רוח אפו של ה' יתברך שירחם עליהם, ותפילתם מעוררת אריכות אף גם על העולם כולו.

התפילה מעוררת את האריכות אפים, הרחמים והסבלנות של הקדוש ברוך הוא כלפינו, כלפי הרשעים וכלפי כל העולם. למשיח ולצדיקים האמיתיים יש כח תפילה, שעל ידו אנו זוכים לאריכות אפים, וביכולתם להפוך מידת הדין למידת הרחמים.

דבר זה היה אצל משה, שהוא נשמת משיח, כשהתפלל על עם ישראל אחרי חטא העגל כשה' רצה להשמידם, ומשה מסר נפשו בתפילה וארבעים יום לא אכל ולא שתה, עד שהפך את הכעס לרחמים. ואכן, ה' יתברך האריך אפו וסלח לעם ישראל, עמד מכסא דין ועבר לשבת על כסא רחמים.

ועל זה נאמר הפסוק "למען שמי אאריך אפי, ותהלתי אחטם לך לבלתי הכריתך", שהקדוש ברוך הוא אומר: "למען שמי" – על ידי שתהיה לכם התעוררות בתפילה ותשבחו את שמי; "אאריך אפי" – אהיה סבלן ואאריך את אפי; "ותהלתי אחטם לך" – שעל ידי רוח התפילה והתהילה שתעוררו ותמשיכו מן החוטם העליון, אמתיק לכם את הדינים, ועל ידי זה יתעוררו רחמיי ויתהפך הדין לרחמים, ואתן לכם חיים, "לבלתי אכריתך" – שלא אכרית אתכם, חס ושלום, לעולם.

נמצא, שבזכות משיח וצדיקי הדורות זוכים לרוח חיים, רוח התפילה, שהיא כלי הנשק שעל ידו מכניעים האויבים (כמובא בזוהר בהעלותך קמ"ט.), ועל ידה נעשה התעוררות אריכות האף ורחמי שמים, ובזאת מתקיים בנו הפסוק הנזכר לעיל – "למען שמי אאריך אפי, ותהלתי אחטם לך לבלתי אכריתך".

ולכן, מי שזקוק לישועה ולהצלחה, אזי העצה העיקרית היא פנייה אל ה' יתברך בתפילה ובהתקשרות לצדיקים, ואז הקדוש ברוך הוא יאריך אפו בוודאי. ולכן אומר רבינו הקדוש והנורא שכל אחד מאיתנו צריך לייחד לו בכל יום זמן לדבר עם הקדוש ברוך הוא, כשהוא לבד באיזה חדר או בשדה, כי שם נמצא האוצר – בתוך השעה התבודדות.

כח התפילה הוא כוחם של ישראל בכל הדורות, כמובא במדרש רבה (פר' בלק כ, ד): מה שור מנגח בקרניו, אף אלו (ישראל) מנגחין בתפילתן, שנאמר "וקרני ראם קרניו". וכן מובא במדרש, וגם במכילתא: "אל תראי תולעת יעקב וכו', מה תולעת אינה מכה את הארז אלא בפה, כך אין להם לישראל אלא תפילה. ואומר: "ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי, בחרבי ובקשתי". וכי בחרבו ובקשתו לקחה?! אלא לומר לך 'חרבי' – זו תפילה, 'בקשתי' זו בקשה".

נמצא שעל ידי תפילה ובקשה יכול כל אחד לפעול את כל הישועות שבעולם, ברוחניות וגשמיות, ולהשלים על ידי זה את כל החסרונות שיש בשכינה.

ובעזרת ה', ככל שעצת ההתבודדות תתפשט בעם ישראל ורבים יקיימו אותה, על ידי זה נמהר ונחיש את פעמי גאולתנו, ונזכה לביאת משיח, שעיקר עניינו הוא התפילה, וכך נזכה לגאולה השלימה במהרה בימינו, אמן.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים