ראשי / Tag Archives: פרשה באמונה

Tag Archives: פרשה באמונה

פרשת בא

בא

"ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה" (י, יא) שירא היה משה מכוח הקליפה שבפרעה, שמא ירצה חלילה להכניס את ישראל לשער ה -50 דטומאה שהיא כפירה ומינות רח"ל, ועל כל אמר לו השי"ת "בא" אני ואתה ואין לך לירא מפניו כלל (באר משה) "כזה ראה וקדש" מחפשים את הנקודה …

קרא עוד

פרשת וארא

וארא

"וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב בא-ל ש-ד-י ושמי ה' לא נודעתי להם" (ו,ג). א-ל ש-ד-י, על שם שיש די באלוקותו לכל בריה ובריה (האריז"ל). "ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה" (ו,ט) ע"י שמחה אפשר לזכות לישועה, אפשר להמתיק את כל הדינים שבעולם. צריך ללמוד לחיות את …

קרא עוד

פרשת שמות

שמות

"ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה" (א,א). "טוב שם משמן טוב". "שמן טוב הוא מי שניתנה לו גדולה מן השמים, כענין הכוהנים, אבל טוב מי שמרויח בעצמו, ע"י יגיעתו, וזה נקרא שם טוב" (שפת אמת.) "ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו, ותעל שוועתם אל האלוקים" (ב, כג) הצעקה הראשונה שהרימו …

קרא עוד

פרשת ויחי

ויחי

"ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה" (מז, כח) "יעקב אבינו לא מת" – לא טעם טעם מיתה. שכל מיתה היא עניין השתנות ומעבר מהעולם הזה לעולם הבא, ואילו יעקב, כל אותן השנים שחי במצרים, הטעימו הקב"ה טיפה של חיים מעין עולם הבא, ובמותו לא השתנה. מותו של יעקב וקבורתו, …

קרא עוד

פרשת ויגש

"ויגש אליו יהודה" (מד, יח). "אני יוסף". צדיק האמת מתגלה. צדיק יסוד עולם. יוסף זה הכל, זה שורש לכל, ממנו כל השפע נמשך לעולם, יוסף הצליח להסתיר את האור שלו, את הכוח שלו, ויהי יוסף "יפה תואר ויפה מראה" זה ראשי תיבות "יתום", הצדיק הגדול הוא יתום, הוא נסתר לגמרי, …

קרא עוד

פרשת מקץ

מקץ

"לא היה יוסף ראוי להינתן בבית האסורים אלא עשר שנים, מפני שהוציא דיבה על עשרת אחיו. כיון שאמר לשר המשקים: "כי אם זכרתני אתך והזכרתני אל פרעה", שתלה בטחונו באדם בשר ודם, נתווספו לו עוד שתי שנים. וזה שנאמר: "מקץ שנתיים ימים" (מ"ר). "והוא נער את בני בלהה ואת בני …

קרא עוד

פרשת וישלח

וישלח

"יש לי כל" "וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו" (לב, ד). וישלח אותיות וילח"ש, רומז לתפילה הנאמרת בלחש. והם גם כן אותיות ויחל"ש, לומר שיעקב בא להחליש כוחו של עשו בכוח התפילה (ארון העדות). בפגישת יעקב ועשיו, לאחר שנים ארוכות של פרידה, מבקש יעקב לתת דורון לאחיו, לפייס אותו. …

קרא עוד

פרשת ויצא

ויצא

הבלים של קודש "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה ויפגע במקום"… (כח י, יא). "תפילת שמונה עשרה זה המקום. הגעת לתפילת שמונה עשרה, הגעת למקום הנכון, פה זה הישועה, פה זה הקופה של המיליון דולר. הקב"ה מחכה לתפילה שלך, הוא רוצה לתת לך הכל, הוא פשוט מחכה לתפילה אחת בכוונה, …

קרא עוד

פרשת תולדות

תולדות

"את אשר יאהב ה' יוכיח". "ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק" (כה, יח) מהיכן בא (איך קרה) שיצחק שהוא גבורות, בחינת צמצום, יהיה נולד מאברהם שהוא בחינת חסד? והתירוץ הוא: "אברהם הוליד את יצחק" – הגבורה הזו נובעת מחסד, כי על ידי שיהיה צמצום בעולם יהיה נחסר …

קרא עוד

פרשת לך-לך

לך-לך

אחד היה אברהם לך לך = אליך, אל עצמך, "שבכל הילוכך בגשמיות וברוחניות תלך רק לעצמך, לעצם נקודת האמת המושרש בך ולא תסתכל על שום הסתות ופיתויים של שקר" (ליקו"ה, גניבה ה'). יש רגעים שבהם הלב אומר לנו ללכת, לברוח, לא להישאר במקום שאנחנו נמצאים בו כי הוא לא באמת …

קרא עוד