ראשי / Tag Archives: שבעה משיבי טעם

Tag Archives: שבעה משיבי טעם

ואפילו בהסתרה

www.wallpaperswide.com

החודש הזה לכם ראש חדשים” המצווה הראשונה לכלל ישראל היא מצוות קידוש הלבנה, כי ישראל תלויים בלבנה, שעתידים להתחדש כמותה, וכל הירידות והעליות שלנו הם בחינת הלבנה במיעוטה והשלמתה. רבנו הקדוש מספר בסיפור "אבדת בת מלך", על בת המלך שנפלה אל "הלא טוב", שהוא כלל הירידות והעליות של כלל ישראל, …

קרא עוד

גם מעט זה טוב

גם-מעט---שבעה-משיבי

כשיהודי לא מאבד את התקווה ונלחם את מלחמותיו ומודה על מעט, כשם שמודה על הרבה, זה מעין עולם הבא, וכמו שאומר רבינו הקדוש: מעט זה גם טוב! נתבונן בהתחזקות אותה אנו מקבלים מענייני חג החנוכה. "מעטים מול רבים", "חלשים מול גיבורים". "המכבים" לא התייאשו והתעקשו על נקודת יהודתם, למרות שרוב …

קרא עוד

פרשת ויחי

השער השייך לכל אדם לכל שבט ושבט יש את היחודיות שלו. רבינו הקדוש כותב, כי התפילות עולות ב – י"ב שערים וצריך לדעת לכוין תפילתו שיעלה בשער המיוחד לשבטו, ולזה צריך סיעתא-דשמיא מיוחדת שהתפילה תעלה בשער השייך לו לפי שורש נשמתו, וכשמתפלל בשער השייך לו לשורש נשמתו, על ידי זה …

קרא עוד

פרשת ויגש

פי שניים זאת עבודה יוסף זוכה ל"פי שניים" יתר על אחיו למנשה ואפרים, כמו שכתוב (בראשית מח): "ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך". רבינו הקדוש מסביר בתורה ב', ש"פי שניים" זו עבודת התפילה שהיא שני דברים: "שבחו של מקום", ו"שאלת צרכיו", כפי שמצאנו בתפילת שמונה-עשרה שהאדם בתחילת ובסוף התפילה …

קרא עוד

פרשת מקץ

החלום והדמיון "ויספר פרעה להם את חלומו ואין פותר אותם לפרעה…וידבר שר המשקים ושם אתנו נער עברי… ונספר לו ויפתור לנו את חלומותינו…ואני שמעתי עליך לאמר תשמע חלום לפתור אותו. ויען יוסף את פרעה לאמר בלעדי אלהים יענה את שלום פרעה". החלום שייך לכוח הדמיון. הדמיון יכול להיות מצד הקדושה …

קרא עוד

פרשת וישב

להגיע אל הנקודה "בקש יעקב לישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף" כל העולם עומד על הצדיק, שנאמר: צדיק יסוד עולם. וכמו שאמרו חז"ל: "כל העולם אינו ניזון אלא בשביל חנינא בני. וחנינא בני די לו בקב חרובים מערב שבת לערב שבת". ואמר רבי ישראל הבעש"ט זצ"ל: "בשביל" חנינא בני, …

קרא עוד

פרשת ויצא

birds_2-wallpaper-3840x2160

בקיאות בסולם החיים עבודת האיש הישראלי היא להיות סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, ולהיות בקי ברצוא ושוב בעליות הסולם ובמורדותיו. והבקיאות היא, שבין בעליה ובין בירידה ישמור על צלם אלוקים בבחינת "מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו", להיות "מלאך" בכל מצב: בין בעליה – שלא ירגיש גאווה ולא יעלה למעלה …

קרא עוד

פרשת תולדות

הפרי-והקליפה

הקליפה והפרי פרשיות אלו עוסקות בבירור הטוב מן הרע והוא, ברירת נח מבני דורו, אברהם מבני דורו, יצחק מישמעאל ויעקב מעשו. זו מלחמה בין הקדושה והטומאה, מלחמת היכלי התמורות, מלחמת החיצוניות בפנימיות. תפקידה האמיתי של החיצוניות הוא לשרת את הפנימיות, אבל כשהחיצוניות לוקחת מלכות לעצמה, כביטוי חז"ל: "מלכותא בלא תגא" …

קרא עוד

פרשת חיי שרה

~ring

השידוך הראשון האופן שבו נעשה השידוך של יצחק עם רבקה, הוא דוגמא ואב לכל השידוכים האמיתיים שבעולם. אברהם אבינו שלח את אליעזר לקחת אשה לבנו מארצו וממולדתו ומבית אביו (כפי שמפרש הרמב"ן) ולא רצה לקחת את בתו של אליעזר עבדו, מפני שאין "ארור" (אליעזר) מתדבק ב"ברוך" (אברהם). חז"ל אומרים שאליעזר …

קרא עוד

פרשת וירא

אחי-חזק

עמל יגיעה והרבה סבלנות   בספר חיי מוהר"ן (אות שצ"ה) כותב רבינו הקדוש, שאברהם אבינו עבר יסורים גדולים בדרכו בעבודת השם, ואף על פי כן לא התיאש והיה מקרב את בני הנעורים להשם יתברך, כי היה מגייר גרים כידוע, והיה רץ בעיר וצועק – הוי! הוי! אהה! אהה! – ובני …

קרא עוד